Giftfritt Dagis Handlingsplan

Målet med Operation Giftfritt Dagis år 2015-2017 var inte bara att nå inte bara dagispersonal och föräldrar, utan också beslutsfattare på alla nivåer med ansvar för allt från ekonomi och upphandling till större prioriteringar, och att stöda kommunerna att ta in minskad kemikalieexponering i sina arbets- och verksamhetsplaner för barnomsorgen.

Under de kemikalieinventeringar som gjordes på åländska daghem kring 2016 önskade sig daghemspersonalen framför allt lättillgänglig kunskap om både vilka material som ska undvikas och hur en ska tänka för att göra så kemikaliesmarta val som möjligt vid nyinköp och i vardagen. De daghem vi besökte hade inte bara väldigt olika förutsättningar och resurser utan också skiftande upplevelse av stöd från sina hemkommuner. Detta är också svåra frågor som kan väcka känslor av otillräcklighet och frustration. Ålands Natur och Miljö har därför under hela projektet varit måna om att poängterat att vi inte är ute efter att döma och peka finger. Kemikaliefrågan är stor och komplex, och det är inte alltid lätt att veta vad man ska göra. Vi har fokuserat på ökad medvetenhet och rätt riktning, och försökt uppmuntra alla att börja där de står.

Operation Giftfritt Dagis Handlingsplan är tänkt att vara ett mer strukturerat verktyg i processen, med temavis indelade fakta och anvisningar för kemikaliesmarta val i daghemsverksamheten. Här finns allt från billiga tips och andra "lågt hängande frukter" till riktlinjer för större och mer långsiktiga investeringar. På slutet finns också en förenklad inventeringsblankett för uppföljning av arbetet.

Till handlingsplanen hör också en affisch, där varje åtgärd motsvaras av ett äpple och kan målas vartefter så att hela processen är synlig i sin helhet och kan följas av både barn och vuxna. 

Mest brådskande är att minimera småbarnens exponering av farliga kemikalier i omgivningen. Men även om “Operation Giftfritt Dagis” och råden i handlingsplanen fokuserar på barnen, berör kemikalieproblematiken oss alla. Med ökad kunskap är det lättare att välja rätt, och alla kan bidra i den roll de själva befinner sig. Handlingsplanen i sin helhet hittar du som PDF här intill.